ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และมาตรฐานของบริษัทฯเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานกระบี่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

16Aug 2017
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และมาตรฐานของบริษัทฯเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานกระบี่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
Customer Service Supervisor
 1. นาย      จักรพงศ์      ศิริวงศ์ 
 2. นางสาว  ภัทราวดี      มลิรัตน์
Leader Customer Service Agent
 1. นางสาว  อรณัชชา      เกกินะ
 2. นางสาว  จารุวรรณ      สุชาติพงศ์
Customer  Service Agent
 1. นางสาว นิยาวดี         ฉินสงเคราะห์
 2. นางสาว สุปริญญา      โสภา
 3. นางสาว ณิชากร        อ่อนแก้ว
 4. นางสาว อังศุมาลี        พึ่งผล
 5. นางสาว ศิริภัทร์         ไพรสณฑ์  (Translator)
Ramp Supervisor
 1. นาย ณัฐวุฒิ           ประหยัดทรัพย์
Push Back, Marshaller, Head Set
 1. นาย พิพัฒน์           ธราวรกุล
 2. นาย ธนาวัต           จิตจำนงค์
 3. นาย สุรศักดิ์           หมันวาหาบ
Pax Bus Driver
 1. นาย ธวัชชัย           สุภาพ
 2. นาย ธรรมนูญ         ก๋งเม่ง
Driver
 1. นาย กนก              เจียวก๊ก
 2. นาย ยาหมาด          เจ๊ะแอ
Loader
 1. นาย วุฒิชัย           เส้งย่อง
 2. นาย สุรเชษฐ์          เขียวดำ
 3. นาย นพฤทธิ์          คำสุวรรณพจนา
 4. นาย อารีฟีน           การิม
 5. นาย นฤเทพ           จุลลางกูร
 6. นาย นันทศักดิ์         สืบสุข
รายชื่อดังกล่าวข้างต้น รอเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯติดต่อกลับนะค่ะ
 
Tag คำค้นหา