ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และมาตราฐานของบริษัทฯเพื่อปฎิบัติหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

20Aug 2017
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และมาตราฐานของบริษัทฯเพื่อปฎิบัติหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

PSA Supervisor

       นางสาว  เกตุลัคน์        เย็นจะบก
       นางสาว  สภา             เหมะวิบูลย


PSA Lead

        นาย ตุลยากร                ตาลพันธ์

PSA

          นาย พลพลากร              สุขเสวย
       นาย ชาติกล้า                ชนะหาญ
       นางสาว รติกรณ์             ศรีพรประเสริฐ
       นางสาว กานต์พิชชา        โปธิ
       นางสาว ชุติมา               พันธุมิตร
       นางสาว ปวีณวัชร์            พิกุล
       นาย ณัฐกร                   มีสุข
       นางสาว ณัฎฐนันท์          กองศูนย์
       นางสาว เหมือนฟ้า          มิ่งขวัญ
       นาย อาทิตย์                 จิณะใจ
       นาง ปาวีณา                 มหาวัน
       นางสาว กิ่งการญจน์        เหล่ารัตนกุล
       นางสาว สินีนาฎ             บวบมี
       นางสาว เกศราภรณ์         หนูรามัญ
       นางสาว พัชรวีร์             ศรจิตติโยธิน


Admin/HR/บัญชี

นางสาว พิราวรรณ          จิตติพัฒน์กำธร

Ramp Supervisor

           นาย พลกฤษณ              ธงชัย
       นาย วสันต์                   ทามิล
       นาย สุพจน์                  บัวหอมPush back / Marchaller / Head Set

        นาย วรวัฒน์                  แสงผึ้ง
        นาย สหรัฐ                    มลจิตร
        นาย ณฐกฤษฎ์               ปันตุ่น


Pax Bus Driver / Operater

              นาย สมปอง                  บุญพุ่ม
         นาย พีระสันต์                ต้องไกรเลิศ
         นาย นคเรศ                   สายอินต๊ะ


Loader


         นาย ณัฐกานต์               พิทาคำ
         นาย ประวิทย์                ศรีบุญเรีอง
         นาย วรายุทธ                เล่ห์แสน
         นาย สุมานัส                 อิ่นคำ
         นาย วัฒนชัย                 อินถา
         นาย สันธนะ                 คำพินิจ
         นาย ธีระศักดิ์                กันธิมาพงค์
         นาย พีรวิชญ์                ปัญโญนันท์
         นาย อัครพล                 ชาวเหนือ
         นาย ธนัตถ์                   บุนนาค
         นาย นิรันดร์                  เขื่อนแก้ว
         นาย วุฒิชัย                  ปัญญาเจริญ
         นาย อำพล                   จินตนา


ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ขอบคุณค่ะ.
 
Tag คำค้นหา